පොදුවේ ලාංකීය සාමාන්‍ය දේශපාලනයේ යෙදෙන සියළු කණ්ඩායම් පෙනී සිටින්නේ ආරක්ෂා කිරීම්/විරුද්ධවීම්, ලබාගැනීම්/ලබා නොදීම්, ප්‍රකාශය කිරීම්/විවේචනය කිරීම්, යන තත්වයන් වල. මේ තත්වයට හේතුව යටත්විජිතකරනය තුළ පැන නැගුණු නාමික ජාතික අරගලය කියලයි මට හිතෙන්නේ. ගොඩනැගීම්, වර්ධනය කිරීම්, යෝජනා කිරීම් කියන අවස්ථාව ලංකාවේ නැහ. මිනිසුන්ට අවශ්‍යවෙන්නෙත් මුල් අවස්ථාව තුළ ජීවත්වීම පමණයි.