බොහෝ දෙනා වැටුප් වැඩි කරන මෙන් ඉල්ලා උද්ඝෝෂණ කරති. ඒ් සදහා උත්සාහ කරති. වාහන පර්මිට් අවශ්‍ය බව කියති. මේ අවශ්‍යතාවයන් සියල්ල මගින් පවතින වැටුප් වලට ජීවත්විය නොහැකි බව ඔප්පු ‌වෙමින් පවතී. ‌ඔවුන් සියළු ‌දෙනාගේ වැටුප් වලින් සෑහෙන ‌කොටසක් ණය වලට කැපේ. ණය ගැනීමට උත්සුක කරන්නන් ‌බොහොමයකි. ‌අප ජීවත් වන්නේ අප විසින් තීරණය කල ‌ලෝකයක ‌නෙවේ. වැටුපේ තරම දැනගනිමින් ඒයට අනුව ජීවත් වන ‌ලෝකයක ‌නොවේ. වැටුපට වඩා වියදම් කල යුතු බව ඔ්නෑම වැටුප් හිමියෙකු ‌වෙත ‌වෙළදපල විසින් දන්වා සිටිනු ලැබේ. ළගකදී ඇමතිවරයෙක් කියා සිටියේ ලක්ෂ කිහිපයක වැටුප ඔහුට ප්‍රමාණවත් ‌නොවන බවයි. ඔවුන්ගේ ද වැටුප් වැඩි කරන ‌මෙන් ‌යෝජනා ඉදිරිපත්ව ඇත. ‌මෙහි ‌කෙලවර කුමක්ද? සියළු ‌දෙනා හැම විටම ඉල්ලන්නේ වැඩි කරන ‌මෙන්ය.